Privacy statement

Relatie-herstel, praktijk voor individuele, relatie- en gezinstherapie en consultatie

Dit privacy statement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds het actuele privacy statement vinden. Dit privacy statement is opgesteld op 1 september 2017.

Relatie-herstel hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe Relatie-herstel omgaat met persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op de webpagina www.relatie-herstel.nl. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Relatie-herstel doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),

Dit brengt met zich mee dat de therapeut t.a.v. persoonsgegevens in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als de therapeut deze nodig heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op wil wijzen en deze respecteert.

Beroepsgeheim

Als Relatie-herstel willen wij niet alleen jouw privacy beschermen omdat het een wettelijke verplichting is, maar ook om de vertrouwensrelatie te borgen. Als er geen vertrouwen is, betekent dit doorgaans het einde van een goede en effectieve hulpverleningsrelatie. Relatie-herstel is gehouden aan de ethische code van de NVAGT (http://www.nvagt-gestalt.org/afbeeldingen/2017-03-25_Ethische_code_NVAGT.pdf). Daarnaast hanteert Relatie-herstel aanpalend de WGBO-richtlijnen. Er geldt een tuchtrechtelijk toetsingskader. Er geldt geheimhoudingsplicht voor alles wat de therapeut in zijn functie van jou te weten komt. In principe mag de therapeut daarvoor alleen met toestemming van jou aan anderen informatie vertrekken.

Waarvoor verwerkt Relatie-herstel persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de therapeut verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor een goede uitvoering van de psychotherapeutische behandeling
 • Aanmelding
 • Opstellen van behandelovereenkomst en behandelplan
 • (Voortgangs)rapportage
 • Facturering, betalingsinformatie
 • Het maken van een systeemtaxatie (genogram / ecogram) op een flap-over
 • Om de website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
 • Inhoud van een email

Therapeuten zijn verplicht om een patiëntendossier van jou, zijnde cliënt, aan te leggen vanwege het waarborgen van continuïteit van zorg, het afleggen van verantwoording en het mogelijk maken van toetsing. Alleen noodzakelijk informatie wordt opgeslagen. Het maken van persoonlijke ‘werkaantekeningen’ in het dossier is alleen mogelijk zolang het geheugensteuntjes betreft. Deze mogen geen essentiële informatie bevatten die relevant zijn voor de therapie, zoals gespreksnotities, (aanpassingen op) het hulpverleningsplan etc.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de therapeut de volgende persoonsgegevens van jou en je (gezins)systeem vragen:

Gegevens

Naam/ voorletters/ tussenvoegsel/ Adres/ Postcode/ Plaats/ Provincie/ Land/ Woonplaats/ Telefoonnummer/ Emailadres/ Geslacht/ Geboortedatum/ Geboorteplaats/ Burgerlijke staat/BSN-nummer.

Binnen de behandeling kunnen ook bijzondere persoonsgegevens, mits relevant, worden nagevraagd, zoals etnische afkomst/ politieke en religieuze opvattingen/ gegevens over gezondheid/ seksuele geaardheid/ strafrechtelijke gegevens.

Website

- Google analytics

De website van www.relatie-herstel.nl maakt gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. De statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gevraagde pagina's. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren of meer gerichte informatie op de site te zetten. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld uit Google Analytics. Voor meer informatie over het privacy beleid met betrekking tot Google Analytics, zie Safeguarding your data: https://support.google.com/analytics/answer/600424...

- Overige

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

De website www.relatie-herstel.nl bevat links naar de bedrijfspagina op Facebook, LinkedIn en OnlineAfspraken. De Autoriteit Persoonsgegevens concludeert dat Facebook in strijd handelt met de Nederlandse privacywetgeving. Zie Gegevensbeleid van Facebook. Voor informatie over privacy zie: Facebook, OnlineAfspraken en LinkedIn.

De therapeut kan gebruik maken van Routine Outcome Monitoring (ROM) van www.myoutcomes.com om de behandelresultaten te meten (evidence-based). Therapieresultaat wordt uitgedrukt in de ORS-score, behandeltevredenheid in de SRS-score. Gegevens zijn geanonimiseerd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan de therapeut geeft, kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Therapeut geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Relatie-herstel uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Elektronisch Patiëntendossier

De therapeut maakt gebruik van OnlineAfspraken voor het elektronisch patiëntendossier (EPD)/ gegevensopslag.

Verder zal de therapeut de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De therapeut kan geheimhouding alleen doorbreken bij overmacht in het kader van een conflict van plichten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De therapeut verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Therapeut verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Therapeut bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn van de persoonsregistratie (het papieren en digitale cliëntendossier) is in beginsel 15 jaar vanaf het moment dat de cliënt de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dit te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd, of zo veel langer dan redelijkerwijs uit de zorg voortvloeit.

Beveiliging

Therapeut heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Relatie-herstel de volgende maatregelen genomen:

 • Geabonneerd op Norton Antivirus
 • Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
 • Er wordt gebruik gemaakt van tweestapsverificatie voor Dropbox, Facebook, LinkedIn en WhatsApp. Dit voegt een extra beveiligingslaag toe, waardoor hackers niet genoeg hebben aan gebruikersnaam en wachtwoord. De toegangscode om in te loggen wordt verzonden naar een vertrouwd apparaat, i.c. iPhone.
 • Automatisch updaten software en besturingssysteem
 • Website SSL-certificaat
 • Afgesloten dossierkast
 • Bij supervisie en intervisie worden je persoonsgegevens geanonimiseerd.
 • E-mail: Bij het beantwoorden van e-mails wordt nauwkeurigheid betracht. De informatie die therapeut van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en zal ook zo behandeld worden.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke therapeut van je heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door therapeut of door een van diens verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door therapeut te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. De therapeut kan je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat hij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Je krijgt desgevraagd inzage in het dossier. Tegen vergoeding kun je een samenvattend afschrift krijgen. Het dossier is bedoeld voor de hulpverlening en mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen (jij, zijnde cliënt, therapeut en eventuele derden) voor een ander doel (buiten de hulpverleningsrelatie) gebruikt worden.

Er wordt door therapeut een geheimhoudingsverklaring opgesteld en door alle bij de therapie betrokkenen, ondertekend.

Kinderen van gescheiden ouders:

Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de privacy van kinderen en hun gescheiden ouders en over de mate waarin ouders het recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener. Therapeut handelt naar deze richtlijnen en afspraken in de wetgeving. Het belang van het kind staat altijd voorop.

Tot de leeftijd van 18 jaar hebben de ouders voor de wet het gezag over hun kind. In het jeugdrecht is het een goede gewoonte om het oordeel van een kind vanaf 12 jaar in belangrijke mate te laten meewegen.

Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over hun kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan beide ouders recht op informatie over de behandeling en inzage in rapportage en het dossier conform de bepalingen in het Privacyreglement.

Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet (BW, artikel 337B, boek1) stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is, kan de therapeut deze informatie zelf verstrekken, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag. Relatie-herstel zal dit altijd doen met medeweten van de ouder die het gezag heeft.

In hoeverre een ouder betrokken wordt in onderzoek of behandeling van het kind is naar beoordeling van de therapeut. Deze zal daarbij altijd het belang van het kind vooropstellen en uitgaan van inhoudelijke argumenten.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met de therapeut van Relatie-herstel. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden verholpen, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

De therapeut is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met therapeut wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

RELATIE-HERSTEL.NL

Koolhovenstraat 2

3772 MT Barneveld

[email protected]